Svētrīts. Studijā Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.

Lasījums no Jāņa evaņģēlija 2. nodaļas:

Tuvojās jūdu Pashas svētki, un Jēzus devās augšā uz Jeruzalemi. Tur Viņš atrada Templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. Un, iztaisījis pātagu no auklām, Viņš visus izdzina no Tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus, un baložu pārdevējiem Viņš sacīja: "Nesiet to projām! Nepadariet mana Tēva namu par tirgus namu!"
Tad Viņa mācekļi atminējās, ka ir rakstīts: Dedzība par manu namu mani aprij. Bet jūdi uzstājās un sacīja: "Kādu zīmi Tu mums rādīsi tā rīkodamies?"
Jēzus atbildēja: "Sagraujiet šo templi, un Es to trijās dienās atkal uzcelšu."
Tad jūdi sacīja: "Četrdesmit sešus gadus šis templis ir būvēts, un Tu to gribi uzcelt trijās dienās?"
Bet Jēzus runāja par savas miesas templi. Kad Viņš bija uzcēlies no miroņiem, Viņa mācekļi atcerējās, ka Jēzus bija sacījis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis.