Svētrīts. Studijā Grobiņas baptistu draudzes mācītājs Haralds Bartkevičs.

Lasījums no pravieša Jesajas grāmatas 30. nodaļas

Jo tā saka Dievs Tas Kungs, Izraēla Svētais: "Atgriežoties un paliekot mierā, jūs taptu izglābti, mierā un paļāvībā jūs atrastu spēku, bet jūs negribat!"