• Ceturtdiena, 2021. gada 28. janvāris
  • Vārda diena: Spodris, Kārlis
  • Rīgā +1.0°C, - vējš 0m/s, 761mm Hg, 86%
LSM Bērnistaba
APSTIPRINĀTAS 
ar VSIA “Latvijas Radio”
28.12.2017. valdes
lēmumu Nr. 5-26/A1-7
 
 
VADLĪNIJAS SADARBĪBAI AR PARTNERIEM
 
 
1.Vispārīgie noteikumi
 
1.1. VSIA „Latvijas Radio” vadlīnijas sadarbībai ar partneriem (turpmāk - vadlīnijas) ir izstrādātas, lai noteiktu skaidrus sadarbības principus un aizsargātu VSIA „Latvijas Radio” (turpmāk – Latvijas Radio) reputāciju.
1.2. Vadlīnijas saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma (turpmāk – EPLL) nosaka kārtību, kādā izvieto norādes par sponsoru. Vadlīnijas ir piemērojamas kontekstā ar Reklāmas likumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Konkurences likumu, Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu, Latvijas Radio Rīcības un ētikas kodeksu un citu normatīvo aktu prasībām.
1.3. Latvijas Radio ir tiesības sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām un citām raidījuma veidošanā neiesaistītām personām Latvijas Radio veidotā raidījuma sponsorēšanā vai līdzfinansēšanā (turpmāk visi kopā – partneri).
 
2. Sponsorēšana
 
2.1. Sponsorēšana ir jebkuras apraides veikšanā vai audio un audiovizuālu darbu, programmas vai raidījuma veidošanā neiesaistītas personas ieguldījums Latvijas Radio vai raidījumu finansēšanā, lai popularizētu sponsora nosaukumu, preču zīmi, tēlu, darbību vai ražojumu.
2.2. Aizliegts sponsorēt ziņu raidījumus un raidījumus par politiskajām aktualitātēm. Šis aizliegums neattiecas uz laika prognozēm, finanšu tirgus informāciju, sporta, apskatiem un tamlīdzīgiem šauri tematiskiem raidījumiem, kuri skaidri atdalīti no ziņu un politisko aktualitāšu raidījumiem.
2.3. Latvijas Radio savā interneta mājas lapā izvieto sponsorējamo raidījumu sarakstu.
2.4. Ar atsevišķu lēmumu tiek noteikta sponsorēto raidījumu līdzfinansējuma aprēķina kārtība. Nosakot līdzfinansējuma apmēru konkrētajam raidījumam, ņem vērā raidījuma specifiku.
2.5. Latvijas Radio, lai popularizētu un paplašinātu raidījumu saturu, veidojot dažādus no raidījuma atvasinātus produktus kā atsevišķus projektus. Par sponsoru ieguldījumu Latvijas Radio plānoto projektu līdzfinansēšanā puses vienojas sarunu ceļā, atkarībā no projekta apjoma un specifikas.
 
3. Sponsoru atlases kritēriji
 
3.1. Personas, kuru darbība saistīta ar tādu preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, kuru reklamēšana ir aizliegta, nedrīkst būt Latvijas Radio sponsori (partneri).
3.2. Lemjot par sadarbību, Latvijas Radio vērtē:
3.2.1. sponsora vai tā amatpersonu reputāciju un publiskajā vidē pausto izteikumu vai rīcības atbilstību Latvijas Radio Rīcības un ētikas kodeksam, vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām;
3.2.2. apstākli, vai sponsora rīcība var negatīvi ietekmēt sabiedrības uzticību Latvijas Radio kā sabiedriskajam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim vai apdraudēt tā reputāciju;
3.2.3. apstākli, vai sponsorēšanas fakts var ietekmēt citu raidījumu objektivitāti;
3.2.4. vai attiecībā uz sponsoru nav izsludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai uzsākts likvidācijas process;
3.2.5. vai sponsors nav iekļauts Latvijas Radio debitoru sarakstā.
3.3. Latvijas Radio ir pienākums pārtraukt sadarbību ar sponsoru, ja Latvijas Radio rīcībā nonāk pamatota informācija, ka sponsors ir mēģinājis ietekmēt Latvijas Radio raidījumu un/vai iejaukties Latvijas Radio kā sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībā.
3.4. Jautājumu par atteikšanos no sadarbības ar sponsoru vai sadarbības pārtraukšanu izskata komisija sadarbībai ar partneriem (turpmāk – komisija).
3.5. Par komisijas lēmuma turpmāko virzību lemj Latvijas Radio valde.
 
4. Sadarbības principi
 
4.1. Partneris nedrīkst ietekmēt sponsorēto raidījumu, tā plānošanu un citus Latvijas Radio darbības aspektus.
4.2. Latvijas Radio izveidotais raidījums nav pretpakalpojums par piešķirto līdzfinansējumu, atbalstu, vai piešķirtajām tiesībām.
4.3. Sadarbība ar partneri nedrīkst izraisīt aizdomas par interešu konfliktu.
4.4. Partnera nosaukumu vai preču zīmi nedrīkst iekļaut raidījuma nosaukumā.
 
5. Sponsora norāžu izvietošana
 
5.1. Norāžu izvietošanas principi attiecas uz jebkuru partneri.
5.2. Ja raidījums ir sponsorēts, šā raidījuma sākumā, kā arī vidū vai beigās par to informē, norādot sponsora nosaukumu, emblēmas, preču zīmi, vai atsauces uz sponsora preci vai pakalpojumu.
5.3. Ja ir pilnīgi vai daļēji sponsorēts saturs, kas ir radīts izvietošanai mājas lapā vai dažādās Latvijas Radio sociālās tīklošanas vietnēs, vai ja no sponsorētā raidījuma tiek veidots atvasināts materiāls, kas pēc sava satura un apjoma pēc būtības dublē sponsorēto saturu, pie satura tiek izvietota informācija saskaņā ar vadlīniju 5.2.punktu.
5.4. Sponsora atsaucei lieto norādi, piemēram, „…raidījuma sponsors…”, „… sadarbībā ar…”, „…raidījumu atbalsta…” u.tml.
5.5. Partnera līdzfinansētā raidījuma pašreklāmā jebkurai atsaucei uz partneri jābūt īsai un sekundārai, galvenais mērķis ir popularizēt raidījumu. Atsauces lietošanas mērķis ir identificēt partneri.
5.6. Partneru norādes, ja tās izplatītas sponsorētā raidījuma sākumā, kā arī vidū vai beigās, netiek ieskaitītas raidstundas pieļaujamajā reklāmas apjomā.
5.7. Finansētā vai līdzfinansētā raidījuma pašreklāmā izplatot partnera norādes, šo norāžu laiks tiek ieskaitīts raidstundas pieļaujamajā reklāmas apjomā.
 
6. Sponsorēti konkursi vai spēles
 
6.1. Iekļaujot raidījumā konkursu vai spēli, kurā tiek piešķirtas sponsora balvas, auditorija jāinformē par sponsoru atbilstoši EPLL un šo vadlīniju noteikumiem. Raidījumā ir pieļaujams paziņot, kas ir balvas nodrošinātājs un raksturot balvu, lai auditorijai būtu skaidrs, kāds ir balvas priekšmets, pārmērīgi neizceļot balvas īpašības.
6.2. Ja sponsors vēlas iekļaut plašāku informāciju par balvas priekšmetu (kvalitatīvās īpašības, iegādes vieta u.tml.) vai pašu sponsoru (tā sniegtajiem pakalpojumiem, piedāvātajām precēm, to tirdzniecības vietu), tas īpaši jānodala, izvietojot sponsora reklāmu reklāmas blokā.
6.3. Konkursa vai spēles jautājumi un dalības noteikumi nedrīkst pārmērīgi izcelt sponsoru, tā sniegtos pakalpojumus vai piedāvātās preces.
6.4. Auditorijai ir jābūt godīgai iespējai iegūt balvu, un Radio ir jānodrošina pietiekama informācija par konkursa vai spēles noteikumiem.
6.5. Balvas nodošanu organizē balvas devējs.
 
7. Konkursi ar balvu kā satura sastāvdaļa
 
7.1. Lai papildinātu raidījumu interaktīvā veidā, tajā ir pieļaujami konkursi ar balvām vai citu ieguldījumu, kas netiek uzskatīts par sponsorējumu, ievērojot šādus kritērijus:
7.1.1. balvas ir orientētas uz kultūrvērtībām;
7.1.2. konkurss papildina raidījuma tematiku un nav atdalāms no tā;
7.1.3. balvas izspēlēšanai nav komerciāls raksturs un tā tiek izspēlēta vienu reizi;
7.1.4. raidījums satur informāciju par valsts līmeņa kultūras un sporta projektiem vai aktualitātēm;
7.1.5. raidījums satur informāciju par labdarības vai sociālo projektu;
7.1.6. raidījums satur informāciju par Latvijas Radio atbalstītu pasākumu;
7.1.7. balvu piešķir raidījuma viesis.
7.2. Balvas nodošanu organizē balvas devējs.
 
8. Citi noteikumi
 
8.1. Šīs vadlīnijas tiek attiecinātas arī uz sadarbību ar Latvijas Radio partneriem, kas nav uzskatāmi par sponsoriem EPLL izpratnē, tas ir:
8.1.1. valsts budžeta mērķprogrammu, apakšprogrammu, ES institūciju un citu starptautisko organizāciju finansējuma piešķīrēji;
8.1.2. ziedotāji, dāvinātāji.
8.2. Ja saskaņā ar EPLL 70.panta piektās daļas noteikumiem kādai nozīmīgai sabiedrības daļai svarīga notikuma atspoguļošana nav ietverta sabiedriskajā pasūtījumā, Latvijas Radio ir tiesības pieprasīt no attiecīgā pasākuma organizatora savu izdevumu atmaksu, ja notikums atspoguļots pēc pasākuma organizētāja iniciatīvas, izvietojot atsauces par viņu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un šīm vadlīnijām.