Ceturtdiena, 2024. gada 20. jūnijs

Vārda diena: Rasa, Rasma, Maira

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Lietotnes privātuma politika, lejupielādējot un lietojot VSIA “Latvijas Radio” aplikāciju

 

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulai (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (citur tekstā – Regula) 13. nosacījumiem, informējam Jūs par personas datu apstrādi, lejupielādējot un lietojot Pārziņa mobilās aplikācijas (lietotnes) (citur tekstā – Politika).

 

1. Pārzinis un tā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio”, reģistrācijas numurs 40003080614, juridiskā adrese: Doma laukums 8, Rīga, LV-1505, turpmāk tekstā - Mēs, vai Pārzinis)  un ir sasniedzams, rakstot pasta vēstuli uz norādīto juridisko adresi vai e-pasta vēstuli uz radio@latvijasradio.lv, kā arī zvanot pa tālr. +371 67206711. Par visiem personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, izmantojot sekojošu kontaktinformāciju: datuaizsardziba@latvijasradio.lv

 

2. Datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Pārziņa mobilās aplikācijas (lietotnes) “Latvijas Radio”, kas izveidota, lai lietotnes lietotājs var  klausīties Pārziņa veidoto saturu un veikt sev interesējošās izvēles (abonēt raidījumus, saņemt ziņas par jauniem raidījumiem u.tml.), kā arī, lai nodrošinātu lietotnes uzturēšanu, administrēšanu un lietotnes un tajā pieejamā satura popularizēšanu.

 

3. Personas dati, ko apstrādājam

Lai Jūs kā lietotnes lietotājs varētu izveidot savu profilu un izveidot savām interesēm atbilstošu sarakstu no Pārziņa piedāvātajiem raidījumiem un projektiem, reģistrējoties aplikācijā mēs lūgsim Jūs norādīt Jūsu vārdu un e-pasta adresi un izveidot paroli. Gadījumā, ja Jūs neizmantosiet sociālo tīklu paplašinājumu piedāvātās reģistrācijas iespējas (Facebook/Meta, Google),  tad mēs papildus zināsim, ka Jūs esat izvēlētā sociālā tīkla lietotājs. Tāpat, ievērojot apstākli, ka Jūs esat attiecīgo sociālo tīklu lietotāji, Jums ir jārēķinās, ka attiecīgie sociālie tīkli var izmantot informāciju par Jūsu reģistrācijas faktu mūsu lietotnē, lai attīstītu savus produktus.

Lai nodrošinātu lietotnes drošu un netraucētu darbību, Pārzinis fiksē Jūsu iekārtas operētājsistēmas (OS) versiju, aplikācijas versiju, tālruņa modeli, uzstādījumus par to vai vēlaties  jauninājumu lejupielādi tikai, ja ir pieejams wi-fi, informāciju par tālrunī lietoto valodu, lietotāja ID, kas Jums tiks piešķirts lejupielādējot aplikāciju, informāciju, kad tika atvērta lietotne un informāciju par uzstādījumiem lietotnē, piemēram, vai Jūs esat devis atļauju no lietotnes saņemt paziņojumus. Lietojot aplikāciju, Mēs zināsim vai Jūsu telefonā ir vai nav pieejams internets (Wifi), kā arī iespējams citu informāciju, kas atspoguļo Jūsu aplikācijas lietojumu.

Gadījumā, ja Jūs sūtīsiet informāciju, izmantojot aplikācijas funkcionalitāti “atbalsts”, tad mēs saglabāsim Jūsu iesnieguma tekstu un ja no tā izrietēs nepieciešamība sniegt Jums atbildi, tad atbildi sniegsim uz e-pasta adresi, kas tika norādīta iesniedzot iesniegumu.

 

4. Datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats

Izmantojot aplikācijā (lietotnē) paredzēto funkcionalitāti, Pārzinis savu personas datu apstrādi balsta uz Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, proti, starp pusēm ir noslēgts līgums, Jums lejupielādējot lietotni un izsakot vēlmi izmantot mūsu piedāvāto lietotnes funkcionalitāti.

Lai nodrošinātu, ka Jūs, lietojot lejupielādēto aplikāciju, nesaskartos ar riskiem Jūsu tiesībām un brīvībām, Pārzinis, balstoties uz Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, veic regulāru lietotnes funkcionalitātes un drošības risinājumu uzlabošanu, kā arī patstāvīgi uzrauga, vai nav saskatāmi priekšnoteikumi, ka, izmantojot lejupielādēto aplikāciju, kāda nepilnvarota persona ir piekļuvusi, tajā skaitā, Jūsu iekārtai. Saskatot aizdomīgu rīcību Pārzinis var izmantot visu Pārziņa rīcībā pieejamo informāciju drošības incidenta izmeklēšanai, tajā skaitā informāciju, kas atspoguļo lietotnes lietojuma vēsturi. Nodrošinot lietotnes funkcionalitātes un drošības risinājumu uzlabošanu, Pārzinis var izmantot Jūsu lietotnē atspoguļotos personas datus, lai pārliecinātos, ka veiktie uzlabojumi nav kļūdaini, vai tajos nav kādi citi riski, kas var radīt kaitējumu gan Pārziņa, gan Jūsu tiesiskajām interesēm.  Tāpat, balstoties uz mūsu leģitīmajām interesēm mēs saglabājam informāciju par vēsturisko aplikācijas lietojumu un uzstādījumiem, proti, lai izskatītu strīdus un pretenzijas, kā arī, izvērtētu sniegtā pakalpojuma kvalitāti (piemēram, lai analizētu aplikācijas lietojumu, tās lietošanas ērtumu un atsevišķu resursu popularitāti).

Balstoties uz mūsu leģitīmajām interesēm mēs saglabāsim arī Jūsu iesniegumus, piemēram, kas saņemti, izmantojot aplikācijas funkcionalitāti “atbalsts”, lai veiktu Jūsu iesniegumā minētās darbības un vai sagatavotu Jums atbildi.

Ievērojot mūsu leģitīmās intereses (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu) attīstīt aplikācijas funkcionalitāti un veicināt tās produktivitāti, mēs esam noslēguši sadarbības līgumu ar Google LLC, kas ietver arī Google Ireland Limited un jebkādu citu juridisku vienību, kas ir tiešā vai netiešā Google LLC kontrolē un pārvaldībā. Šāda sadarbības līguma ietvaros Google nodrošina ieskatu par lietotnes popularitāti, ļaujot analizēt gan esošo lietotnes lietotāju uzvedību, gan izvērtēt tendences kāpēc un kad lietotni sāk lietot jauni lietotāji. Šādas sadarbības ietveros Google LLC kā atsevišķs pārzinis var kombinēt no lietotnes iegūtos datus ar citiem datiem, kas iegūti no citiem avotiem.

 

5. Kam mēs nododam Jūsu personas datus

Jūsu personas datu apstrādi veiks pilnvaroti Pārziņa darbinieki atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.

Personas dati var tikt nodoti:

5.1. Pārziņa ārpakalpojumu sniedzējiem (apstrādātājiem), kuri var būt pilnvaroti veikt noteiktas datu apstrādes darbības Pārziņa uzdevumā un uzraudzībā, piemēram, Googlei LLC un tās kontrolē esošajām organizācijām, lai tiktu nodrošināts aplikācijas lietojuma monitorings.
5.2. pastāvot noteiktiem apstākļiem (piemēram, ja tiek saņemta sūdzība par darbībām, kas veiktas, izmantojot aplikācijas funkcionalitāti), dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām vai uzraugošajām iestādēm, tiesai, kā arī Pārziņa apstrādātājiem – juridisko pakalpojumu sniedzējiem;
5.3. Google LLC un tās kontrolē esošajām organizācijām kā atsevišķam pārzinim.

Ievērojot noslēgtos sadarbības līgumus ar Google LLC gan kā apstrādātāju, gan kā atsevišķu pārzinim, Pārzinis papildus ir noslēdzis  atbilstošu standartklauzulu līgumu, kurā tiek garantētas datu subjekta tiesības atbilstoši Regulas nosacījumiem.

 

6. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus

Informācija par Jūsu lejupielādētās aplikācijas lietojumu tiks saglabāta visu lietotnes darbības laiku kā arī pēc lietotnes dzēšanas, bet ne ilgāk kā piecus gadus, kas ir noilguma termiņš attiecībā uz datu subjekta pieprasījumiem. Tehniskā informācijas par aplikācijas lietojuma faktu tiek saglabāta ne ilgāk kā vienu gadus pēc aplikācijas izdzēšanas, tas ir, informācija par izveidoto profilu, ja tāds ir bijis izveidots.

Pārzinis, ievērojot minimalizācijas principa nosacījumus, regulāri veic saglabāto datu termiņa pārskatīšanu un var jebkurā brīdī pieņemt papildus lēmumu par  kādas daļas datu dzēšanu, tas ir ātrāk, kā iepriekš norādītais piecu gadu termiņš.

Ja Jūsu personas dati ir bijuši iesaistīti iespējamā personas datu aizsardzības pārkāpumā vai informācijas sistēmas drošības incidentā, kā arī saistīti ar kādu pretenziju vai sūdzību, tad attiecīgā informācija var tikt saglabāta vismaz piecus gadus.

Ja tiek saņemta sūdzība vai ir aizskartas Pārziņa tiesiskās intereses, piemēram, ir strīds par darbībām, kas veiktas lietojot aplikāciju, attiecīgā informācija var tikt saglabāta līdz jautājuma atrisināšanas beigām, piemēram, līdz galējam tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim. Jebkurā gadījumā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par Jūsu doto piekrišanu mēs varam uzglabāt arī ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām, piemēram, visu prasījuma tiesību noilguma laiku, kas ir pieci gadi.

 

7. Jūsu kā Datu subjekta tiesības

7.1. Tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam.

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no Mums informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Izmantojot Pārziņa kontaktinformāciju, Jūs varat lūgt sniegt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, ja šajā Politikā sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša.

7.2. Tiesības pieprasīt labot personas datus.

Ja ir mainījušies Jūsu reģistrācijas brīdī Jūsu norādītie personas dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

Lai realizētu šīs tiesības Jūs varat patstāvīgi labot savus personas datus aplikācijā vai vēršoties pie mums šajā Politikā norādītajos veidos un iesniedzot aktualizētus datus, lai Mēs tos labotu vai precizētu.

7.3. Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam).

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, u.c.), Jums ir tiesības lūgt, lai mēs izdzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 

Jūs jebkurā laikā varat arī patstāvīgi izdzēst savus personas datus aplikācijā, pieslēdzoties savam Profilam, bet vēršam uzmanību, ka dzēšot savu Profilu, Jūs tiksiet arī izslēgts no dalības lojalitātes programmā un ar Profila dzēšanu, tiks dzēstas Jūsu izdarītās izvēles.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiesības uz dzēšanu neattiecas uz tādiem gadījumiem, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem Mums ir pienākums apstrādāt personas datus vai datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanai, Mūsu interešu īstenošanai, kā arī sakarā ar likumīgas prasības celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.

 

8. Tiesības pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi.

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, u.c.), Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums  iespēju pilnvērtīgi lietot aplikāciju.

Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 

9. Tiesības iebilst pret apstrādi, kad apstrāde ir pamatota ar leģitīmām interesēm.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Politikā norādītajām mūsu leģitīmajām interesēm. Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt mums rakstisku lūgumu Datu aizsardzības speciālistam.

 

10. Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā, bet, ja Jūs to vēlēsieties un būs tehniskas iespējas, nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jums, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.

Ja vēlaties izmantot tiesības uz datu pārnesamību, lūdzam Jūs iesniegt rakstisku lūgumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam.

 

11. Tiesības atsaukt piekrišanu

Gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu sniegtās piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta/izbeigta. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Savas piekrišanas Jūs varat koriģēt (tās atsaukt vai no jauna dot), mainot piekrišanas nosacījumus lietotnē (telefonā).

Ja Jūsu piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta vai anulēta, mēs dzēšam datus, kas tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata. Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka mēs varam saglabāt informāciju par piekrišanas sniegšanas un atsaukšanas apstākļiem, balstoties uz mūsu leģitīmajām interesēm.

 

12. Tiesības iesniegt sūdzību.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus mēs apstrādājam, pārkāpjot personas datu apstrādes/aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums šajā Politikā norādītajos veidos.

Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem problēmas risināšanas veidiem vai, pēc Jūsu domām, mēs nerīkosimies atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tad Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija.

 

13. Kā mēs izskatām un apstrādājam Jūsu pieprasījumus?

Lai aizsargātu Mūsu klientu datus no nelikumīgas atklāšanas, Mums, saņemot Jūsu lūgumu par Jūsu datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, Mums būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs norādīt Jūsu lietotāja Profilā reģistrētos aktuālos datus (piemēram, vārdu, e-pasta adresi), pēc tam salīdzināsim, vai Jūsu norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem reģistrētā lietotāja datiem.  Mēs esam tiesīgi Jums lūgt sniegt papildus informāciju, ja tā palīdzēs mums pārliecināties par Jūsu identitāti un datiem, kurus mēs esam apstrādājuši.

Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies pēc iespējas īsākā laikā, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas dienas sniegt Jums informāciju saskaņā ar Jūsu iesniegto lūgumu. Ņemot vērā lūguma sarežģītību, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus. 

Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Jūs lūgsiet atbildēt citādā veidā.

Mēs atteiksimies apmierināt Jūsu lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti šķēršļi šāda lūguma izpildei, piemēram, normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ.

 

14. Nobeiguma noteikumi

Pārzinis var veikt izmaiņas šajā politikā. Par izmaiņām Pārzinis informēs, ievietojot attiecīgu informāciju aplikācijā (lietotnē), kur Jūs vienmēr atradīsiet jaunāko Politikas versiju.

 

Šī Politika stājas spēkā no 2022. gada 13. aprīļa.