Trešdiena, 2024. gada 17. jūlijs

Vārda diena: Aleksejs, Aleksis, Alekss

Latvijas Sabiedriskie Mediji

 APSTIPRINĀTS

            ar VSIA “Latvijas Radio” valdes

13.03.2024. rīkojumu Nr. 52/A1-10.1

Nolikums par valsts nodrošinātā bezmaksas raidlaika izmantošanu

priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām

 

1. VSIA “Latvijas Radio”, turpmāk - Latvijas Radio, saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu nodrošina viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem tiesības Latvijas Radio programmā „Latvijas Radio 1” izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku, turpmāk - Raidlaiks. Latvijas Radio nodrošina satura izplatīšanu ēterā FM apraidē un vienlaicīgi internetā audio formātā, kā arī tiešraides gadījumā vienlaicīgi internetā audiovizuālajā formātā.

2. Tiesības uz Raidlaiku ir Eiropas Parlamenta vēlēšanām iesniegtā viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem.

3. Viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošajiem deputātu kandidātiem ir tiesības Latvijas Radio pirmajā programmā priekšvēlēšanu aģitācijai pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām izmantot Raidlaiku četras reizes pa piecām minūtēm laika posmā no 2024. gada 23. maija līdz 6. jūnijam.

4. Raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var izmantot visi viena nosaukuma deputātu kandidātu sarakstā esošie deputātu kandidāti kopā vai, savstarpēji vienojoties, daži no viņiem. Par šo vienošanos pirms Raidlaika izmantošanas jāpaziņo Latvijas Radio atbildīgajam redaktoram (skat. 20. p.).

5. Dažādu nosaukumu deputātu kandidātu sarakstos esošie deputātu kandidāti, ja viņiem ir tiesības izmantot Raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, var vienoties par kopīgu Raidlaika izmantošanu šiem deputātu kandidātiem atvēlētā Raidlaika ietvaros. Šāda vienošanās noformējama rakstveidā un iesniedzama Latvijas Radio. Vienošanās par raidlaika kopīgu izmantošanu bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācijai nav grozāma un atsaucama.

6. Lai saņemtu Raidlaiku, viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta pārstāvis 40 (četrdesmit) dienas pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienas, t.i., ne vēlāk kā līdz 2024. gada 29. aprīlim, iesniedz Latvijas Radio Sekretariātā vai arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un līdz šajā punktā minētajam laikam nosūtīts uz Latvijas Radio e-pastu: radio@latvijasradio.lv, iesniegumu, turpmāk – iesniegums, par Raidlaika izmantošanu, kurā ir norādīts:   

  • deputātu kandidātu saraksta nosaukums, kontaktinformācija;
  • kādā veidā – tiešraide vai ieraksts - tiks izmantots Raidlaiks;
  • informācija par šā Nolikuma 5. punktā minēto vienošanos;
  • persona/s, kurai/ām ir tiesības piedalīties izlozē, norādot: vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi vai kontakttālruņa numuru.

7. Iesniegumu ar norādi: „Iesniegums par valsts nodrošinātā bezmaksas raidlaika izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai VSIA “Latvijas Radio” pirms 2024. gada 8.jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanām” Latvijas Radio pieņem līdz š.g. 29. aprīlim:

  • klātienē darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 Latvijas Radio Sekretariātā, Doma laukums 8, Rīga;
  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītu uz elektronisko pastu: radio@latvijasradio.lv;
  • sūtītu pa pastu (pasta zīmogs nav vēlāks par 29.04.2024.) uz adresi Doma laukums 8, Rīga, LV-1505.

  Informācija pa  tālruņiem 67206671, 67206721.

8. Pēc šā Nolikuma 7. punktā norādītā laika iesniegums netiek pieņemts.

9. Latvijas Radio, sadarbojoties ar Centrālo vēlēšanu komisiju, pārliecinās par iesniegto kandidātu sarakstu atbilstību Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 6. panta otrajā daļā minētajām prasībām.

10. Raidlaika izmantošanas secību nosaka lozējot, turpmāk tekstā - izloze. Šo izlozi nedrīkst izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai.

11. Izlozi un Raidlaika limita ievērošanu nodrošina Latvijas Radio.  

12. Izloze notiek 2024. gada 9. maijā plkst. 11.00 Latvijas Radio, Doma laukums 8, Rīga (208. telpa).

13. Deputātu kandidātu pārstāvjiem, kuri piedalīsies izlozē, ierodoties Latvijas Radio, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

14. Izlozes kārtība notiek iesniegumu saņemšanas Latvijas Radio secībā.

15. Ja kāda deputātu kandidātu saraksta pārstāvis uz izlozi ierodas ar nokavēšanos (izlozes laikā līdz brīdim, kad pēdējais klātesošais izlozes dalībnieks ir parakstījies protokolā par Raidlaika izlozi), šis pārstāvis (ja konkrētajā brīdī jau ir nokavējis savu kārtu) piedalās izlozē kā pēdējais izlozes dalībnieks neatkarīgi no iesnieguma dalībai izlozē iesniegšanas laika.

16. Izlozes gaita tiek protokolēta, kur katrs izlozes dalībnieks ar savu parakstu apliecina konkrētā Raidlaika izlozēšanu. Latvijas Radio ir tiesības izlozes gaitu fiksēt audio vai audiovizuālajā materiālā programmu vajadzībām.

17. Ja kāda deputātu kandidātu saraksta pārstāvji nepiedalās izlozē, šī kandidātu saraksta Raidlaiku izlozes beigās izlozē Latvijas Radio pārstāvis.

18. Izlozes rezultātus Latvijas Radio publicē mājas lapā: www.latvijasradio.lv sadaļā Priekšvēlēšanu aģitācija.

19. Raidlaiki priekšvēlēšanu aģitācijai pirms vēlēšanām tiek piešķirti īpašos raidījumos ar nosaukumu “Eiropas Parlamenta vēlēšanu deputātu kandidātu bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija” šādos darbdienu laikos:

23. maijs:

20.05-20.10

20.11-20.16

20.17-20.22

20.23.-20.28

24. maijs, 27. maijs - 31. maijs un 3. jūnijs - 6. jūnijs:

20.05-20.10

20.11-20.16

20.17-20.22

20.23.-20.28

20.29-20.34

20.35-20.40

20. Atbildīgie Latvijas Radio redaktori par Raidlaiku izmantošanu ir:

  • Mairita Znotiņa (tālruņa numurs: 29635998, e-pasts: mairita.znotina@latvijasradio.lv ;
  • Agnese Linka (tālruņa numurs: 29627722, e-pasts: agnese.linka@latvijasradio.lv);
  • Ieva Zeiza (tālruņa numurs 22434811, e-pasts: ieva.zeiza@latvijasradio.lv).

21. Raidlaiku attiecīgajā deputātu kandidātu sarakstā esošie deputātu kandidāti var izmantot pēc saviem ieskatiem.
22. Raidlaiku var izmantot tiešraidē vai var tikt sagatavots ieraksts, turpmāk tekstā - Raidījums.
23. Pēc izlozes, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Raidlaika izmantošanas, deputātu kandidātu saraksta atbildīgā persona vienojas ar atbildīgo redaktoru par Raidlaika gaitu, secību, veidu.
24. Ja Raidlaiks tiek izmantots ierakstā, Raidījuma garums nedrīkst pārsniegt 5 (piecas) minūtes un tam jāatbilst šādiem tehniskās kvalitātes parametriem: 44100Hz, 16 bit, faila paplašinājums __ .wav
25. Ierakstīts Raidījums jāiesniedz Latvijas Radio atbildīgajam redaktoram vismaz 2 (divas dienas) pirms izlozētā Raidlaika.
26. Latvijas Radio atbildīgais redaktors pārbauda ieraksta  atbilstību Latvijas Radio raidīšanas tehniskajiem standartiem.
27. Ja tiek konstatēts Raidījuma ieraksta brāķis vai cita neatbilstība tehniskajiem standartiem, Raidījums, fiksējot konkrētos trūkumus, tiek atdots atpakaļ iesniedzējam rīcībai pēc viņa ieskatiem – vai nu atbilstošas kvalitātes Raidījuma sagatavošanai un atkārtotai iesniegšanai (ar nosacījumu, ka tas tiek iesniegts ne vēlāk kā 1 (vienu) darbdienu pirms pārraides ēterā) vai kandidātu dalībai tiešraidē saskaņā ar šo Nolikumu.
28.  Valodas lietojumu priekšvēlēšanu aģitācijā Latvijas Radio nosaka Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 5.1 pants.
29. Ja Raidlaiks tiek izmantots tiešraidē, deputātu kandidātu saraksta pārstāvim ne vēlāk kā 2 (divas) darbdienas pirms konkrētā Raidlaika sākuma jāiesniedz Latvijas Radio atbildīgajam redaktoram rakstisks iesniegums, kurā jānorāda to konkrēto deputātu kandidātu vārdi un uzvārdi, kuri tiek pilnvaroti pārstāvēt atbilstošo kandidātu sarakstu, ņemot vērā, ka Latvijas Radio vienlaikus var nodrošināt ne vairāk kā 4 (četru) personu dalību tiešraidē.
30. Ja Raidlaiks tiek izmantots tiešraidē, deputātu kandidātu saraksta pārstāvjiem ir jāierodas Latvijas Radio 15 (piecpadsmit) minūtes pirms izlozētā Raidlaika, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.
31. Ja Raidlaiks tiek izmantots tiešraidē, 1 (vienu) minūti pirms Raidlaika beigām atbildīgais redaktors brīdina dalībniekus par nepieciešamību iekļauties paredzētajā laikā.
32. Pirms katras Raidlaika izmantošanas un Raidījuma izplatīšanas Latvijas Radio darbinieks studijā nolasa pieteikumu un atteikumu.
33. Latvijas Radio pārtrauc bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācijas tiešraides pārraidi, ja paredzētais Raidlaiks beidzies vai netiek ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
34. Latvijas Radio nerediģē, nemontē un nekā citādi nepārveido bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācijas Raidījumus, kā arī neatbild par Raidījuma saturu.
35. Priekšvēlēšanu aģitācijas satura veidotājiem ir jāievēro Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
36. Visi priekšvēlēšanu aģitācijas Raidījumi (tiešraides un ierakstā) tiek uzglabāti saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu un Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu.