Ceturtdiena, 2022. gada 11. augusts

Vārda diena: Liega, Olga, Zita, Zigita

Latvijas Sabiedriskie Mediji

 Apstiprinātas

ar VSIA „Latvijas Radio” 2021.gada 13.augusta

valdes lēmumu Nr.1-20/A1-7

 
 

VADLĪNIJAS VSIA „LATVIJAS RADIO”

DARBĪBAI ĀRPUS REKLĀMAS TIRGUS

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.  Vadlīnijas VSIA „Latvijas Radio” darbībai ārpus reklāmas tirgus (turpmāk – Vadlīnijas) ir izstrādātas saskaņā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu (turpmāk – SEPLPL) un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – NEPLP) Vadlīnijām sabiedrisko mediju darbībai ārpus reklāmas tirgus (turpmāk – NEPLP vadlīnijas), lai nodrošinātu VSIA „Latvijas Radio” (turpmāk – Latvijas Radio) saprotamu, caurskatāmu rīcības kārtību un vienotus principus attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, radot Latvijas Radio saturu, īstenojot projektus un nodrošinot pakalpojumus. Atbilstoši SEPLPL Pārejas noteikumu 5.punktam "Pēc Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pilnīgas izveidošanas Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nekavējoties nodod tai lietvedību, kas saistīta ar sabiedriskajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, to pārvaldību un sabiedrisko pasūtījumu."

1.2.   Vadlīnijas ir piemērojamas kontekstā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, SEPLPL, Reklāmas likumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Konkurences likumu, Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu, Latvijas Radio Rīcības un ētikas kodeksu un citu normatīvo aktu prasībām.

1.3.  Latvijas Radio piemēro šīs Vadlīnijas, lemjot par sadarbību ar valsts un ārvalstu publisko un privāto tiesību subjektiem, nevalstiskajām organizācijām un citām personām.

1.4. Sadarbības mērķis ir īstenot SEPLPL noteiktos izņēmuma gadījumus attiecībā uz līdzfinansējuma līgumu slēgšanu, līdzfinansējuma un sponsora norāžu, dažāda veida citu paziņojumu, kā arī VSIA “Latvijas Televīzija” veidotā satura pašreklāmas materiālu izvietošanu, sadarbību ar citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kopprojektu veidošanu.

1.5. Vadlīniju noteiktie principi un izņēmuma gadījumi ir attiecināmi uz Latvijas Radio programmām, pakalpojumiem un veidotajām satura vienībām lineārajā apraidē, interneta (daudzplatformu) vidē un citiem ārpus ētera projektiem.

II LĪDZFINANSĒJUMS UN SPONSORĒJUMS

2.1. Latvijas Radio, darbojoties ārpus reklāmas tirgus, atsevišķos gadījumos var saņemt līdzfinansējumu un pieņemt sponsorējumu, ja tiek sponsorēts pasākums un tā ietvaros tiek veidots Latvijas Radio saturs.

2.2.  Lemjot par sadarbību ar līdzfinansētāju vai sponsoru, Latvijas Radio līdztekus NEPLP vadlīnijās noteiktajam:

(NEPLP kritēriji redakcijā, kas ir spēkā šo Vadlīniju apstiprināšanas dienā:

 • vai raidījumu nepieciešams līdzfinansēt, vai tas ir sabiedrības interesēs;
 • līdzfinansējuma sniedzēja vai tā amatpersonu reputāciju un publiskajā vidē pausto izteikumu vai rīcības atbilstību vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām;
 • apstākli, vai līdzfinansējuma sniedzēja rīcība var negatīvi ietekmēt sabiedrības uzticību sabiedriskajam medijam un tā reputāciju;
 • apstākli, vai papildu finansējuma piesaiste var ietekmēt raidījumu objektivitāti.)

vērtē un vadās pēc šādiem kritērijiem:

 1. vai līdzfinansējuma vai sponsorējuma pieņemšana nevar izraisīt aizdomas par interešu konfliktu;
 2. iepriekšējo sadarbību, ja tāda ir bijusi, t.sk. finanšu saistību izpildi pret Latvijas Radio;
 3. vai līdzfinansētājs vai sponsors nav iekļauts Latvijas Radio debitoru sarakstā;
 4. vai nav pasludināts līdzfinansētāja vai sponsora maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātspējas procesā tiek piemērots uz maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts.

2.3. Sadarbības principi:

 1. Latvijas Radio programmās un pakalpojumos atļauts izvietot sponsora norādes attiecībā uz Eiropas Raidorganizāciju apvienības starptautisko pasākumu translācijām un Ministru kabineta apstiprinātajiem Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem pasākumiem un par kultūras, sporta, izglītojošiem un sociāliem projektiem, tai skaitā šo projektu ietvaros veiktiem raidījumu ierakstiem;
 2. gadījumos, kad Latvijas Radio ir saņemts līdzfinansējums, programmās un pakalpojumos ir jāizvieto līdzfinansētāja norādes;
 3. Latvijas Radio programmās līdzfinansēti raidījumi pieļaujami samērīgā apjomā no kopējā programmas un pakalpojumu apjoma;
 4. gadījumos, kad nepieciešams iepriekšējs SEPLP saskaņojums, Latvijas Radio var uzsākt sadarbību ar fizisku vai juridisku personu tikai pēc saskaņojuma saņemšanas;
 5. līdzfinansētājs nedrīkst ietekmēt Latvijas Radio saturu, tā plānošanu un izplatīšanu un citus Latvijas Radio darbības aspektus;
 6. Latvijas Radio izveidotais projekts, raidījums vai jebkāds cits saturs nav pretpakalpojums par piešķirto līdzfinansējumu vai sponsorējumu, t.sk. nodrošinot nefinansiālu atbalstu, vai piešķirtajām tiesībām;
 7. līdzfinansējuma vai sponsorējuma apmēru nosaka, ņemot vērā veidojamā satura vai projekta specifiku un sasniedzamos mērķus;
 8. Latvijas Radio nekavējoties pārtrauc sadarbību ar fizisku vai juridisku personu, ja Latvijas Radio rīcībā nonāk pamatota informācija, ka tā ir mēģinājusi ietekmēt Latvijas Radio satura redakcionālo neatkarību un/vai iejaukties Latvijas Radio kā sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībā.

2.4. Norāžu izvietošana:

 1. gadījumos, kad Latvijas Radio ir saņemta atļauja izvietot sponsora norādes vai Latvijas Radio piesaista līdzfinansējumu, Latvijas Radio savās programmās, pakalpojumos, kā arī citos ārpus ētera projektos, t.sk. citos satura nesējos, ietver atbilstošas norādes par sponsora vai papildu finansējuma avotiem;
 2. norāžu izvietošanas principi attiecas uz jebkuru sponsoru un līdzfinansētāju;
 3. paziņojumus par sponsorēšanu/līdzfinansēšanu izvieto raidījuma sākumā, kā arī vidū vai beigās, norādot sponsora/līdzfinansētāja nosaukumu, logotipu, preču zīmi vai atsauci uz tā preci vai pakalpojumu, ņemot vērā SEPLPL 7.p. otrās daļas izņēmumus attiecībā uz paziņojumiem par sponsorēšanu;
 4. ja no līdzfinansētā raidījuma Latvijas Radio patstāvīgi. t.i., bez papildu ārējā finansējuma, tiek veidots atvasināts saturs, piemēram, raksts interneta vidē, fotogalerija, materiāls sociālās tīklošanas vietnēs, podkāsti u.c., paziņojumi par līdzfinansēšanu netiek izvietoti;
 5. ja ir pilnīgi vai daļēji līdzfinansēts saturs, kas ir radīts izvietošanai ārpus lineārajā apraidē izplatītajiem raidījumiem, pie šāda satura tiek izvietota informācija par līdzfinansēšanu;
 6. līdzfinansētāja vai sponsora nosaukumu vai preču zīmi nedrīkst iekļaut raidījuma vai jebkāda cita satura nosaukumā, izņemot, ja no tā nevar izvairīties un par to ir saņemts SEPLP saskaņojums;
 7. līdzfinansētāja un sponsora norādes netiek iekļautas pašreklāmā, izņemot 2.4.p. 6. apakšp. gadījumos;
 8. atsauces pie Eiropas Savienības fondu projektu, kā arī citu fondu un finansētāju  līdzfinansētiem vai sponsorētiem raidījumiem jāizvieto, ievērojot obligātās publicitātes prasības finansējuma saņēmējiem;
 9. par norāžu izvietošanu ir atbildīgs satura veidotājs;
 10. norāžu uzskaite notiek saskaņā ar raidprogrammā pieejamo informāciju.

2.5. Latvijas Radio bez papildu saskaņošanas drīkst saņemt finansējumu un publicēt paziņojumus par partneriem vienīgi NEPLP vadlīniju minētajos gadījumos.

III INFORMATĪVI PAZIŅOJUMI PAR KULTŪRAS PASĀKUMIEM

3.1. Latvijas Radio programmās var izvietot informatīvus paziņojumus par kultūras pasākumiem, norādot kultūras pasākuma nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī informāciju par radošo komandu un dalībnieku sastāvu.

3.2. Vadlīniju izpratnē kultūras pasākumi ir izstādes, koncerti, teātra izrādes, vietējās filmas, filmu un citi festivāli, semināri, forumi, izglītības informācija, grāmatu atvēršana, dažādu žanru mūzikas, folkloras, deju, tautas mākslas un citi kultūras pasākumi, arhitektūras sasniegumu notikumi. Tāpat informācija par Latvijas arhīviem, muzejiem, nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanu, kultūrizglītību, zināšanu pārnesi un tradīciju pratību šodienā, latvisko dzīvesziņu, lasītprasmi, literatūras izziņu un koptas latviešu valodas lietojumu u.c. ar kādu no kultūras apakšnozarēm (noteiktas Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums") saistīti publiski komerciāli vai nekomerciāli pasākumi, neatkarīgi no to rīkotāja, kuri ir sabiedriski nozīmīgi un atbilst definētajiem sabiedriskā pasūtījuma mērķiem un uzdevumiem.

3.3. Lemjot par šajā sadaļā minēto paziņojumu izvietošanu, Latvijas Radio ņem vērā Vadlīniju 2.2. punktā noteiktos Latvijas Radio kritērijus, kā arī vērtē un vadās pēc šādiem kritērijiem to esošajā kārtībā:

 1. paziņojums ir par sabiedriski nozīmīgu pasākumu, kas kalpo sabiedrības interesēm, par kura norisi bez Latvijas Radio iesaistes informācija varētu būt nepietiekama;
 2. paziņojums atbilst sabiedriskā pasūtījuma mērķiem, uzdevumiem un Latvijas Radio vienlaikus īsteno programmu vajadzības, iegūstot pasākuma fonogrammas izmantošanas tiesības un papildinot Latvijas Radio arhīvu;
 3. paziņojums ir ar sabiedrisku nozīmību par kvalitatīviem notikumiem ar pārliecinošu ideju un paziņojumā minētais pasākums veicina Latvijas kultūrvides attīstību;
 4. pasākums, kas vērsts uz noteiktu atbalstāmu grupu, piemēram, suitu, līvu, ukraiņu u.c.;
 5. pasākuma mērogs (jo plašāks pasākuma mērogs, jo tam tiek piešķirta augstāka prioritāte).

3.4. Paziņojumu izvietošana:

 1. paziņojumi Latvijas Radio programmās un pakalpojumos tiek izvietoti samērīgā apjomā;
 2. lemjot par paziņojuma izvietošanas vietu programmā, ņem vērā tā saturu, mērķauditoriju un nepieciešamo izvietošanas apjomu;
 3. Latvijas Radio piemēro maksu par paziņojuma izvietošanu atbilstoši Latvijas Radio apstiprinātajam cenrādim. Ja paziņojums ir par nekomerciāliem vai ar labdarību saistītiem kultūras pasākumiem, ar komisijas Sadarbībai ar partneriem lēmumu maksu var nepiemērot;
 4. Persona, kura lūdz izvietot Latvijas Radio programmā vai pakalpojumā informatīvu paziņojumu par kultūras pasākumu, iesniegumā (Pieteikuma veidlapā) Latvijas Radio norāda pamatojumu paziņojuma atbilstībai šo Vadlīniju 3.3.punktā noteiktajiem kritērijiem. Bez atbilstoša pamatojuma, pieteikums netiek vērtēts;
 5. paziņojuma optimālajai hronometrāžai ir jābūt līdz 30 sek. un tā kopējais izvietošanas apjoms ir iespējams līdz 20 reizēm vienā programmā vienas kampaņas ietvaros. Īpašos gadījumos ar komisijas Sadarbībai ar partneriem lēmumu paziņojuma garuma, reižu un izvietojuma skaitu var mainīt;
 6. paziņojums nedrīkst ietvert informāciju par biļešu cenām, iegādes vietām, veidiem un līdzīgu komerciāla rakstura informāciju, kā arī tas nevar saturēt jebkādu publicitātes un zīmola reklāmas informāciju;
 7. iesniegums (Pieteikuma veidlapa) par paziņojumu ir jāiesniedz ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms plānotās paziņojuma izvietošanas. Iesniegšanas termiņa nosacījumu atsevišķos gadījumos var nepiemērot, piemēram, valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā;
 8. informatīvu kultūras paziņojumu izvietošanu Latvijas Radio programmās un uzskaiti nodrošina Projektu vadības daļa.

IV SOCIĀLI PAZIŅOJUMI, SABIEDRISKAS NOZĪMES SLUDINĀJUMI, VĒSTĪJUMI, KURI SKAIDRO SATVERSMES PAMATVĒRTĪBAS, AICINĀJUMI UZ LABDARĪBU UN CITI AICINĀJUMI, KAS IR SABIEDRĪBAS INTERESĒS

4.1. Ņemot vērā Latvijas Radio nozīmi demokrātiskā valstī un lomu dažādu sabiedriski nozīmīgu problēmu aktualizēšanā un atainošanā, Latvijas Radio programmās atļauts izvietot sociālos paziņojumus, sabiedriskas nozīmes sludinājumus, vēstījumus, kas skaidro Satversmes pamatvērtības, aicinājumus uz labdarību un citus aicinājumus, kas ir sabiedrības interesēs, tie veicina sabiedrisko labumu un satur sabiedrībai vērtīgu vēstījumu.

4.2. Šajā sadaļā minētie paziņojumi Vadlīniju izpratnē ir paziņojumi un aicinājumi uz sociāli vēlamu uzvedību, kas saistīta ar personas un sabiedrības kopumā drošību un dzīves kvalitāti, medijpratību un finanšu pratību, demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām u.tml., un informācija par sociāla rakstura pasākumiem, kuru ienākumi no organizēšanas ievērojamā apmērā tiek izmantoti labdarības mērķiem. Bezpeļņas publiski pasākumi vai labdarības pasākumi neietver pasākumus, kas tiek organizēti reklāmas nolūkā, un pasākumus, kurus organizē politiskās partijas vai kustības, kā arī izglītības iestāžu, klašu un kādu citu kolektīvu salidojumus un citas līdzīgas sanāksmes.

4.3. Lemjot par šajā sadaļā minēto paziņojumu izvietošanu, Latvijas Radio ņem vērā Vadlīniju 2.2. punktu, kā arī vērtē un vadās pēc šādiem kritērijiem:

 1. paziņojumam ir jābūt sabiedriski nozīmīgam un jākalpo sabiedrības interesēm;
 2. paziņojums ir vērsts uz plašu sabiedrības daļu;
 3. paziņojums neveicina peļņas gūšanu, paziņojums komerciālos nolūkos nepopularizē trešo personu vārdus, nosaukumus, preču zīmes, preces un pakalpojumus, paziņojuma sagatavotāju;
 4. paziņojums nepopularizē politiskas organizācijas un atsevišķus politiķus.

4.4. Paziņojumu izvietošana:

 1. paziņojuma optimālajai hronometrāžai ir jābūt līdz 30 sek. un tā kopējais izvietošanas apjoms ir līdz 20 reizēm vienā programmā vienas kampaņas ietvaros. Īpašos gadījumos ar komisijas Sadarbībai ar partneriem lēmumu paziņojuma garuma, reižu un izvietojuma skaitu var mainīt;
 2. iesniegums par paziņojumu ir iesniegts ne vēlāk kā divas nedēļas pirms paziņojuma plānotās izvietošanas atbilstoši Latvijas Radio prasībām (Vadlīniju pielikumā Pieteikuma veidlapa) un paziņojums atbilst minētajiem kritērijiem. Iesniegšanas termiņa nosacījumu atsevišķos gadījumos var nepiemērot, piemēram, valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā;
 3. paziņojuma izvietotājs vai veidotājs sedz visus ar paziņojuma izveidošanu saistītos izdevumus;
 4. Latvijas Radio, izvērtējot paziņojuma vēstījumu un tā nozīmi sabiedrībā, var iesaistīties paziņojuma veidošanā un segt savas paziņojuma veidošanas izmaksas;
 5. pasākuma organizatora vārds paziņojumā jānorāda saprotami, bez audiologo;
 6. paziņojot par projektiem, kurus finansē no Eiropas Savienības budžeta, paziņojumos var būt Eiropas Savienības vai Eiropas Savienības iestāžu logotips vai norāde par finansējumu;
 7. paziņojumu izvietošanu Latvijas Radio programmās un uzskaiti nodrošina Projektu vadības daļa.

V PAZIŅOJUMI (SLUDINĀJUMI) PAR TIKŠANOS AR VĒLĒTĀJIEM

5.1.Paziņojumi (sludinājumi) par tikšanos ar vēlētājiem Latvijas Radio  programmās izvietojami saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu un atbilstoši Latvijas Radio apstiprinātajam cenrādim, kas publicēts Latvijas Radio mājaslapā, NEPLP mājaslapā.

5.2. Paziņojumu par tikšanos ar vēlētājiem izvietošanu Latvijas Radio programmās un uzskaiti nodrošina Projektu vadības daļa.

VI LATVIJAS RADIO VEIDOTI PAZIŅOJUMI

6.1. Ņemot vērā Latvijas Radio kā sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa misiju un uzdevumus, lakoniskā formā aktualizēt sociāli un sabiedriski nozīmīgas problēmas, kas pastāv vai varētu rasties nākotnē, Latvijas Radio veido un pārraida ēterā savus sociālos paziņojumus, sabiedriskas nozīmes sludinājumus un aicinājumus uz labdarību vai citus aicinājumus, kas ir sabiedrības interesēs.

6.2. Latvijas Radio paziņojumu izveides kritēriji un kārtība:

 1. paziņojums ir vērsts uz iespējami plašu sabiedrības daļu;
 2. paziņojums papildina Latvijas Radio programmu saturu un ir vērsts uz tā kādas konkrētas prioritātes aktualizēšanu;
 3. paziņojums nepopularizē trešo personu vārdus, nosaukumus, preču zīmes, izņemot gadījumos, kad kampaņa tiek veidota kopā ar Partneri;
 4. Satura padome ir paziņojuma iniciatore vai paziņojuma veidošana un izplatīšana ir saņēmusi konceptuālu atbalstu no Satura padomes.

6.3. Paziņojumu izvietošana:                                      

 1. paziņojumu pēc Komisijas sadarbībai ar partneriem lēmuma pieņemšanas izvieto Latvijas Radio programmās kā atsevišķu programmu elementu, nodalot no citām programmas daļām ar atbilstošiem pozicionējošiem signāliem, programmas pašpublicitātei paredzētajā brīvajā laikā;
 2. paziņojuma izvietošanas periodu, apjomu un platformu, kā arī atbildīgās personas pēc konsultācijām ar Satura padomi nosaka Komisijas sadarbībai ar partneriem minētajā lēmumā;
 3. Latvijas Radio, plānojot paziņojuma vēstījumu un tā nozīmi sabiedrībā, var piesaistīt Partnerus, kuru neatkarīgā darbība sasaucas ar Latvijas Radio paziņojumu izplatīšanas mērķi, sadarboties ar tiem paziņojuma veidošanā un resursu kopīgā investēšanā;
 4. paziņojumu izvietošanu Latvijas Radio programmās un uzskaiti nodrošina Projektu vadības daļa.

VII VSIA “LATVIJAS TELEVĪZIJA” (LTV) un LSM.LV kā LTV STRUKTŪRAS VEIDOTĀ SATURA MATERIĀLU PAŠREKLĀMA

7.1. LTV pašreklāmas paziņojumus Latvijas Radio izplata savā programmā bez saskaņojuma ar SEPLP, informējot par LTV programmu vai raidījumiem, vai citu saturu. Pašreklāma nedrīkst saturēt informāciju, kas ir plašāka par LTV programmas vai citu saturu, kas tiek radīts ārpus programmas ietvariem.

7.2.LTV pašreklāma nevar saturēt līdzfinansētāju/sponsoru norādes, bet tajā var izvietot norādi par sadarbības partneriem.

7.3.LTV pašreklāmas izvietošana:

 1. pašreklāmu izvieto Latvijas Radio reklāmas blokos samērīgā apjomā, ievērojot paritātes principu;
 2. pašreklāmu izvietošanu un uzskaiti nodrošina Projektu vadības daļa.

7.4. Par darījuma veidu pašreklāmu izvietošanai un apjomu lemj Komisija sadarbībai ar parteriem.

7.5. Digitālās platformas Lsm.lv zīmolvārda popularizēšana ir LTV pašreklāma.

7.6. Šajā sadaļā minēto noteikumu izņēmums ir sabiedrisko mediju digitālās platformas Lsm.lv pieminēšana Latvijas Radio programmā, informējot auditoriju par vietu, kur atrodams Latvijas Radio vai Latvijas Radio un LTV kopīgi veidots saturs. Tādējādi tas netiek uzskatīta par LTV (Lsm.lv kā LTV struktūras) pašreklāmu.

VIII SATURA NODOŠANA ELEKTRONISKAJIEM PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKLIEM

8.1. Latvijas Radio veidotā un pārraidītā satura nodošana bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem notiek Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.1 panta noteiktajā kārtībā, saņemot SEPLP atļauju.

8.2. Īpašos gadījumos, piemēram, valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, lai sasniegtu sabiedriski nozīmīgu mērķi, ar atsevišķu valsts pārvaldes institūcijas un/vai kapitāla daļu turētāja lēmumu var noteikt pienākumu nodot konkrētu saturu (piemēram, ziņas, informatīvi analītiskie raidījumi, dievkalpojumi, atceres raidījumi u.c.) bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem.

8.3. Latvijas Radio vai Partneris var iniciēt satura nodošanu bezatlīdzības lietošanā citam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, saņemot nepieciešamās atļaujas (pasākuma producents, SEPLP u.tml.), ja tas nodrošina Latvijas Radio veidotā satura auditorijas paplašināšanu, un Latvijas Radio tiek veidots un pārraidīts uz plašu sabiedrību orientēts nacionāla mēroga ekskluzīvs raidījums/projekts, piemēram, Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, akcija Dod Pieci!.

8.4. Ja Latvijas Radio programmu saturu veidojis kā kopprojektu sadarbībā ar citu elektronisko plašsaziņas līdzekļi, kurš ar saviem resursiem samērīgā vai tam nozīmīgā apmērā ir līdzdarbojies konkrētā satura veidošanā, tad Latvijas Radio kopprojekta veidotājam var piešķirt tiesības bez atlīdzības izmantot radīto saturu izvietošanai tā programmās, piemēram, Latvijas Radio un LTV kopprojekts Kilograms kultūras.

8.5. Gadījumos, kad Latvijas Radio saturs tiek nodots bezatlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, Latvijas Radio ir tiesības prasīt samaksu par tehniskajiem un administratīvajiem izdevumiem, ja Latvijas Radio tādi rodas satura nodošanas procesā, saskaņā ar cenrādi vai atsevišķu izmaksu aprēķinu konkrētam gadījumam.

8.6. Latvijas Radio veidotais saturs atlīdzības lietošanā citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem tiek nodots saskaņā ar cenrādi vai atsevišķu izmaksu aprēķinu konkrētam gadījumam, kā arī, ja nepieciešams, pēc atļauju (piemēram, retranslācijas atļauja) saņemšanas.

8.7. Satura nodošana lietošanā citam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim nav attiecināma uz licencētiem satura projektiem un projektiem, kurus aizsargā trešo pušu autortiesības.

8.8. Latvijas Radio veidotā satura izmantošanas (licences) termiņš var būt uz laika periodu, kas nav ilgāks par 12 mēnešiem. Licence var tikt izsniegta vairākkārtīgi.

8.9. Lemjot par satura nodošanu citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, Latvijas Radio ņem vērā Vadlīniju 2.2. punktu, kā arī vērtē un vadās pēc šādiem kritērijiem:

 1. vērtē elektroniskā plašsaziņas līdzekļa reputāciju, redakcionālo neatkarību un profesionālo līmeni;
 2. nododot saturu citam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, tiks būtiski palielināta un/vai paplašināta auditorija, kuru Latvijas Radio neuzrunā vai pietiekami nesasniedz, tādējādi nodrošinot maksimāli plašas auditorijas sasniedzamību, un elektroniskais plašsaziņas līdzeklis to var pamatot un pierādīt;
 3. elektroniskais plašsaziņas līdzeklis pamatojis lietošanā nododamā satura nepieciešamību.

8.10. Satura nodošanas un norāžu izvietošanas nosacījumi:

 1. elektroniskais plašsaziņas līdzeklis nevar gūt peļņu no Latvijas Radio radītā satura;
 2. Latvijas Radio veidoto saturu nevar pārtraukt ar komerciāliem paziņojumiem;
 3. Latvijas Radio veidotajam saturam nevar piesaistīt sponsorus;
 4. Latvijas Radio nodotais saturs pārraidāms nemainītā veidā;
 5. pie Latvijas Radio satura (raidījuma sākumā un/vai beigās) obligāti jāizvieto atsauce/norāde par Latvijas Radio kā satura producentu un tā izlaiduma dati.

8.11. Par Latvijas Radio satura nodošanu citam elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim lemj Komisija sadarbībai ar partneriem, valdes locekle programmu attīstības jautājumos, kā arī nepieciešamības gadījumā citas pieaicinātās personas, izņemot šīs sadaļas 8.2.punktā minētajā gadījumā.

IX KOPPREJEKTU VEIDOŠANA

 (Saskaņā ar SEPLPL 3.panta piecpadsmito daļu Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi sadarbojas ar komerciālajiem un nekomerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kā arī citiem masu informācijas līdzekļiem un respektē to nozīmi demokrātiska plurālisma nodrošināšanā Latvijas informatīvajā telpā.)

9.1.  Latvijas Radio veido kopīgus projektus ar citiem komerciālajiem un nekomerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kā arī citiem masu informācijas līdzekļiem, fiziskām vai juridiskām personām (vai to struktūrvienībām), lai veicinātu visām pusēm izdevīgu sadarbību, kura paplašinātu kvalitatīva satura pieejamību Latvijas sabiedrībai, veicinātu sadarbību ar Latvijā vai ārvalstīs reģistrētiem masu informācijas līdzekļiem, kuri ievēro augstus mediju ētikas un profesionālos kritērijus. Sadarbības partneris nevar būt sponsors.

9.2. Latvijas Radio sadarbību ar citiem masu informācijas līdzekļiem veido, izvērtējot NEPLP Vadlīnijās noteiktos kritērijus,

(NEPLP kritēriji redakcijā, kas ir spēkā šo Vadlīniju apstiprināšanas dienā:

 • satura kvalitāti un atbilstību sabiedriskā pasūtījuma mērķiem;
 • nepieciešamība paplašināt sasniedzamo auditoriju vai sasniegt konkrētu mērķauditoriju;
 • satura projekta ietekmi uz neatkarīgas radošās un žurnālistikas vides attīstību;
 • medija reputāciju;
 • ētikas kodeksa esamību;
 • medija  redakcionālo neatkarību.)

ar mērķi:

 1. paplašināt kvalitatīva un sabiedriski nozīmīga satura pieejamību Latvijas sabiedrībā;
 2. palielināt Latvijas Radio satura pieejamību plašākai auditorijai vai konkrētai mērķauditorijai;
 3. stiprināt Latvijas mediju informatīvo un kultūrtelpu, vides daudzveidību un sadarbības elementus Latvijas mediju vidē;
 4. veicināt projekta izvirzīto mērķu sasniegšanu;
 5. piesaistīt specifisku saturu, kura veidošanai partnerim ir unikāls resurss (piemēram, korespondentu tīkls, attiecīgo jomu eksperti u.c.);
 6. veidot būtisku pievienoto vērtību kopprojektā;
 7. stiprināt kādu žanru vai satura jomu;
 8. integrēt jaunas idejas un formātus Latvijas Radio saturā.

9.3. Latvijas Radio sadarbību īsteno šādā kārtībā:

pēc savas izvēles brīvi pieaicinot citu masu informācijas līdzekli, saskaņā ar atsevišķu lēmumu, kas balstīts uz Latvijas Radio Satura padomes, Inovācijas laboratorijas vai Latvijas Radio kanālu definētas nepieciešamības;
Izskatot iesniegtos piedāvājumus.

9.4. Norāžu izvietošana:

 1. raidījumā, pakalpojumā vai citā ārpus ētera projektā tiek izvietota norāde par visiem kopprojekta veidotājiem;
 2. norādes par kopprojekta sadarbības Partneri izvieto raidījuma sākumā, kā arī vidū vai beigās, norādot Partnera nosaukumu;
 3. norādes par kopprojekta sadarbības Partneri, norādot Partnera nosaukumu, preču zīmi vai logo, tiek izvietotas, ja kopprojekts tiek veidots ārpus Latvijas Radio programmas;
 4. Partnera nosaukumu vai preču zīmi nedrīkst iekļaut raidījuma vai jebkāda cita satura nosaukumā;
 5. pašreklāmās atļauts izvietot norādi par sadarbības partneriem (izņemot līdzfinansētāju un sponsoru), ja norādes ir neuzkrītošas un tām nav komerciāla rakstura;
 6. ja no kopprojekta rezultātā radītā satura, Latvijas Radio patstāvīgi veido atvasinātu saturu, piemēram, turpinot kopprojekta ideju, rakstu interneta vidē, fotogaleriju, kompilētu materiālu sociālās tīklošanas vietnē, podkāstu u.c., pie atvasinātā satura tiek izvietota atsauce uz sākotnējo kopprojekta materiālu un visiem Partneriem;
 7. ja Latvijas Radio, turpinot kopprojekta ideju, patstāvīgi veido jaunu oriģinālsaturu, norādes uz sākotnējo kopprojekta materiālu un visiem Partneriem nav obligātas;
 8. par Partnera norāžu izvietošanu ir atbildīga par kopprojekta īstenošanu atbildīgā persona;
 9. sabiedrības informēšanas nolūkos Latvijas Radio savās programmās vai pakalpojumos var ietvert norādes uz citu masu informācijas līdzekļu digitālajām interneta platformām, sociālo mediju kontiem, kas kopprojekta ietvaros piedalās satura veidošanā;
 10. Partnera norāžu uzskaite notiek saskaņā ar raidprogrammā pieejamo informāciju.

9.5. Latvijas Radio Partnerim kopprojekta veidošanā un izplatīšanā jāievēro šajā sadaļā aprakstītie norāžu izvietošanas nosacījumi.

9.6. Sadarbībā ar masu informācijas līdzekļiem veidotas satura vienības var izvietot gan sabiedrisko mediju, gan komerciālo mediju programmās un pakalpojumos, ievērojot SEPLPL normas par komerciālu paziņojumu ierobežojumiem sabiedriskajos medijos. 

Pieteikums par paziņojuma pārraidīšanu Latvijas Radio: PIETEIKUMA VEIDLAPA