Lai gan valodniece Anete Ozola ir rīdziniece jau vairākās paaudzēs, ar Talsiem viņa sevi identificē tikpat ļoti, cik Rīgu. Anete stāsta: „Mans vecaistēvs ir no Pūņām, bet daļu savas dzīves aizvadījis Talsos. Dzirdot, kā viņš runāja, mani tas ieinteresēja. Sāku studēt filoloģiju un iemīlēju dialektoloģiju. Jau bakalaura studiju laikā sāku pētīt dialektus un visus savus darbus līdz šim esmu izstrādājusi par lībisko dialektu. Šobrīd darbojos LU Latviešu valodas institūtā un esmu uzsākusi studijas doktorantūrā”.

"Talsenieki lepojas ar savu izloksni. Tas ir priekšnosacījums, lai vispār varētu saglabāt izloksni. Cilvēkiem ir jāapzinās un arī jālepojas, nevis tas jānoliedz. Par to es tiešām priecājos, gan kā sirdī kurzemniece, gan kā valodniece," gandarīta Anete Ozola.

Valodnieces pētījumā „Lībiskā dialekta iezīmes Talsu pilsētas iedzīvotāju runā: fonētika, morfoloģija, sintakse”, ievērojot, ka Talsi kā nozīmīgs Kurzemes reģionālais centrs atrodas trīs izlokšņu krustpunktā, tika pētīta dialektālā situācija talsinieku runā, nosakot fonētiskās, morfoloģiskās un sintaktiskās īpatnības.