Kafijas nozarē Andris strādā vairāk nekā 20 gadus. Pirms tam par kafiju plašsaziņas līdzekļos atrodamā informācija bija visai skopa, arī cilvēku pieredze neliela, un tas deva impulsu uzzināt vairāk gan par kafijas audzēšanu, gan gatavošanas niansēm, jo kafijas pupiņu ceļš līdz kūpošai kafijas tasītei ir garš un sarežgīts.

„Andrito” kafijas grauzdētavas dibinātāja un vadītāja Andra Petkēviča ikdiena paiet gan radošos meklējumos savā uzņēmumā, gan daloties pieredzē labas kafijas meistarklasēs.

Andris stāsta: „Ar grauz­dē­ša­nas pa­lī­dzī­bu mēs ka­fi­ju at­klā­jam, at­ve­ram to un pa­rā­dām tās daudz­vei­dī­bu. Za­ļas ka­fi­jas pu­pi­ņas smar­žo pēc zir­ņiem, tā­dēļ tas, kā­da ka­fi­ja kļūst pēc grauz­dē­ša­nas, at­ka­rīgs no mū­su dar­ba. Tas ir ār­kār­tī­gi in­te­re­san­ti.”