Kuģošanas aizlieguma atcelšana Juglas ezerā veicinās straujāku ezera aizaugšanu, ir viens no Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu secinājumiem, jau trešo sezonu veicot dabas skaitīšanu. Šogad eksperti apseko saldūdens biotopus un vērtē, kādi pasākumi nepieciešami, lai lai saglabātu dzidro ezeru vērtīgos biotopus.

Plašāk stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotās dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne.