LPSR Augstākās Padomes 1990. gada 4. maija deklarācija – tās tapšanas un pieņemšanas politiskie un valststiesiskie aspekti. Diskutē vēsturniece Daina Bleiere un valststiesību eksperts Jānis Pleps.