Svētrīts. Studijā mācītājs Edgars Mažis.

Lasījums no Apustuļu darbu 10.nodaļas

Tad Pēteris tos uzrunāja: “Patiesi es saprotu, ka Dievs neskata cilvēku pēc ārienes, bet ikvienā tautā tas, kas Viņa bīstas un taisnīgi dzīvo, ir Viņam patīkams. Dievs sūtīja vārdu Izraēļa bērniem, pasludinādams mieru caur Jēzu Kristu, kas ir Kungs pār visiem. ūs zināt, kādi notikumi norisinājās visā Jūdejā, sākot ar Galileju, pēc kristības, ko sludināja Jānis. Kā Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidīja nācarieti Jēzu, kas staigāja, labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar Viņu.