Svētrīts. Studijā mācītājs Ivars Jēkabsons.

Lasījums no Mateja evaņģēlija 2. nodaļas

Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: "Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt."

Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, viņš ļoti uztraucās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu.Un, saaicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum bija jāpiedzimst.

Tie viņam sacīja: "Bētlemē, Jūdas zemē. Jo tā raksta pravietis: un tu, Bētleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs manu Israēla tautu."

Tad Hērods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja par zvaigznes parādīšanās laiku. Un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja: "Ejiet un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un, kad jūs Viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt."

Uuzklausījuši ķēniņu, tie aizgāja.

Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Kad tie zvaizsni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos, Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres.

Sapnī saņēmuši brīdinājumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi.